fbpx
 

Blog

Orbital Welding | Άρθρο στο περιοδικό Κοπή-Διαμόρφωση-Συγκόλληση

  |   Συνεντεύξεις & άρθρα σε κλαδικά περιοδικά

Η ταχύτητα συνδυάζεται με την ποιότητα στο Orbital

σύστημα MIG της KEMPPI – ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΤΖΙΓΚΑΣ

 

Το νέο A5 MIG Orbital System 1500 της Kemppi είναι ένα πλήρες σετ
εξοπλισμού μηχανοποιημένης συγκόλλησης ειδικά σχεδιασμένο για
συγκολλήσεις κατά μήκος περιφέρειας σωλήνων. Το σύστημα περι-
λαμβάνει ένα φορείο συγκόλλησης με μια ενσωματωμένη μονάδα
συγκόλλησης, μια μονάδα τηλεχειρισμού και ένα σετ οδηγών δακτυ-
λίων, όπου το φορείο κινείται γύρω από τον σωλήνα.

 

Αυτό το φορείο συγκόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μηχανο-
ποιημένη συγκόλληση σωλήνων, για παράδειγμα στη βιομηχανία πε-
τρελαίου και αερίου, στις εφαρμογές υδροηλεκτρικής ενέργειας, στις
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στα εργοτάξια κατα-
σκευής δικτύων σωληνώσεων. Το A5 MIG Orbital System 1500 συ-
νεργάζεται ψηφιακά με τον εξοπλισμό συγκόλλησης υψηλής

τεχνολογίας FastMig της Kemppi, επιτρέποντας τη χρήση των κανα-
λιών μνήμης του τροφοδότη σύρματος κατευθείαν από το φορείο.
Αυτό επιτρέπει στον χειριστή να επιλέγει τις καλύτερες ρυθμίσεις συγ-
κόλλησης για κάθε περιοχή των σωλήνων, εύκολα, από το τηλεχειρι-
στήριο.

 

Έξυπνες λειτουργίες ανεβάζουν την κυκλική συγκόλληση MIG σε
ανώτερο επίπεδο
Το A5 MIG Orbital System 1500 διαθέτει εξοπλισμό συγκόλλησης Fast-
Mig X Pipe της Kemppi, που περιλαμβάνει τα συστήματα βελτιστοποί-
ησης συγκόλλησης WiseFusion και WisePenetration και την
τροποποιημένη διαδικασία συγκόλλησης WiseRoot +. Το περιεχόμενο
του πακέτου επιλέγεται προσεκτικά για τη μεγιστοποίηση της ωφέ-

 

Σημεία κλειδιά του Orbital Welding της Kemppi

 

Kemppi Mig

 

λειας που αποκομίζουν οι πελάτες από τον
δορυφορικό εξοπλισμό Kemppi.

Ο εξοπλισμός συγκόλλησης FastMig X Pipe
και τα προϊόντα λογισμικού Wise ενισχύουν
σημαντικά τα οφέλη της δορυφορικής συγ-
κόλλησης. Το WiseRoot + είναι μια διαδικασία
συγκόλλησης σχεδιασμένη για αποτελεσμα-
τικό κλείσιμο ανοικτών αυλάκων ραφής
χωρίς επιστροφές του ηλεκτροδίου.

Με εκπληκτικό ρυθμό 20 εκατομμυρίων δειγ-
ματοληπτικών μετρήσεων ανά δευτερόλεπτο
και τον επαναστατικό έλεγχο ακριβούς τρο-
φοδοσίας σύρματος προσφέρει εξαιρετική
σταθερότητα τόξου και βέλτιστη διείσδυση με
υψηλότερες ταχύτητες συγκόλλησης.

Κατά τις διαδρομές γεμίσματος και κάλυψης,
το WiseFusion μαζί με το WisePenetration
εξασφαλίζουν ότι το τόξο συγκόλλησης είναι
βέλτιστο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύ-
κλου συγκόλλησης. Αυτό προσφέρει ιδανικές
συνθήκες για συγκόλληση στενού αύλακος, η
οποία αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση με
πολλούς τρόπους: λιγότερο υλικό πλήρωσης,
λιγότερα διαδρομές συγκόλλησης, συντομό-
τερους χρόνους συγκόλλησης.

Το A5 MIG Orbital System 1500 είναι μια εξαι-
ρετική επιλογή για τη μεγιστοποίηση των πλε-
ονεκτημάτων της κυκλικής συγκόλλησης. Με
την εύκολη λειτουργία και την πλήρη ενσωμά-
τωσή του στην τεχνολογία συγκόλλησης υψη-
λής τεχνολογίας που προσφέρει ο εξοπλισμός
FastMig X Pipe, αυτό το σύστημα δορυφορικής
συγκόλλησης κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα
εμπρός στην παραγωγικότητα συγκόλλησης σε
όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης σωλήνων.

 

Μερικά σημεία κλειδιά:
Απλοποιημένος έλεγχος συγκόλλησης
Απλή λειτουργία με ελαφρύ και ανθεκτικό
τηλεχειριστήριο
Ταυτόχρονος έλεγχος των προγραμμάτων
του φορείου και των καναλιών της συσκευής
συγκόλλησης. Εκκίνηση, διακοπή και αλλαγή
παραμέτρων συγκόλλησης με ένα μόνο
κουμπί.
Εξαλείφονται τα ανθρώπινα λάθη, εξοικο-
νομώντας χρήματα χρόνο και κόστος επι-
σκευής

 

Ευκολία χρήσης
Απαιτείται μόνο ένα καλώδιο τροφοδοσίας
Ακριβής έλεγχος ταχύτητας και δύο κινητή-
ρες οδήγησης

 

Προκαθορισμένα προγράμματα για διαφορε-
τικά τμήματα σωλήνων
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο τροφο-
δότες σύρματος με την ίδια συσκευή συγκόλ-
λησης
Το φορείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
για οριζόντιες και κάθετες συνδέσεις και συγ-
κόλληση ελικοειδούς ραφής

 

A5 MIG Rail
System

Έξυπνες ράγες κίνησης
Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου κατά την
εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση των εύ-
καμπτων ραγών που μπορούν να καμφθούν
για καμπύλες συγκολλήσεις.
Oι ράγες μπορεί να είναι μαγνητικές για Mild

 

Steel ή Vacum για Stainless Steel.
Οι ράγες μπορούν να προσαρμοστούν σε διά-
φορα είδη επιφανειών όπως για παράδειγμα
επιφάνειες πλοίων και μεγάλων δοχείων.
Οι ράγες δεν περιορίζουν το μήκος και το
σχήμα συγκόλλησης.
Η εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση είναι
εύκολη και γρήγορη.
Περιφερειακές συγκολλήσεις από εξωτερική
διάμετρο 1500 mm.